'ผอ.ศปพร.' ปลูกฝังความภาคภูมิใจในชาติแก่เยาวชน จัดกิจกรรม 'เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ'

(นราธิวาส) วันที่ 26 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 'คลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ' ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 ปลูกจิตสำนึก ร่วมสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ของโรงเรียนนราสิกขาลัยและโรงเรียนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน

ทั้งนี้ พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขยายผลการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติตามได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม

การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ภายใต้ปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางโครงการพระราชดำริต่าง ๆ

โดยเฉพาะศาสตร์พระราชานั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจงรักภักดี หวงแหน และพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเยาวชนเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานของ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และกลุ่มศิลปชีพในพื้นที่